UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA – REGULAMENT Admitere MASTER anul universitar 2011/2012

0
(0)

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
anul universitar 2011/2012

Art. 1. Admiterea în ciclul de studii universitare de master la U.V.T. se organizeaza în conformitate cu:
Legea educatiei nationale nr. 1/2011; Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; H.G.
nr. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de master; Ordinul Ministrului
Educatiei, Cercetarii si Inovarii nr. 3855/2010 privind criteriile generale de organizare si desfasurare a
admiterii în ciclul de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar
2010/2011 si Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii nr. 4666/03.08.2009 privind aprobarea
programelor de studii universitare de master evaluate de Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în
Învatamântul Superior.
Art. 2. Admiterea în ciclul de studii universitare de master se organizeaza pe domeniile de studii
universitare ale caror programe de master sunt acreditate de A.R.A.C.I.S.
Art. 3. Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de master:
• cetatenii români absolventi cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta (cf.
Legii nr. 288/2004), precum si absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor
universitare de lunga durata (cf. Legii nr. 84/1995).
• cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic
European si ai Confederatiei Elvetiene, în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii
români, inclusiv în ceea ce priveste taxele de scolarizare. Candidatii vor prezenta la înscriere un
dosar cu acelasi continut ca si al cetatenilor români (echivalarile actelor de studii vor fi efectuate
de ministerul de resort);
• cetatenii straini de etnie româna din Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina si Ungaria si
etnicii români cu domiciliul stabil în strainatate, care vor candida separat pe locurile bugetate
repartizate de M.E.C.T.S. pentru aceasta categorie sau pe locuri cu taxa;
• cetatenii din Republica Moldova, care au absolvit liceul în România. Ei vor candida în aceleasi
conditii ca si cetatenii români, pe locuri bugetate sau pe locuri cu taxa, iar cetatenii Republicii
Moldova, absolventi ai unor universitati din Republica Moldova, pot candida la concursul de
admitere cu respectarea criteriilor de admitere si în conformitate cu prevederile metodologiei
privind scolarizarea cetatenilor din Republica Moldova valabila pentru anul universitar 2009/2010;
• cetatenii straini din afara statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului
Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, care se pot înscrie la concursul de admitere pe
cont propriu valutar, pe baza scrisorii de acceptare la studii in România eliberata de M.E.C.T.S.
Art. 4. Admiterea în ciclul de studii universitare de master se organizeaza pe locuri:
• finantate de la bugetul de stat
• cu taxa.
Art.5 Admiterea candidatilor la studii universitare de master se face în conformitate cu metodologiile
elaborate de facultati, cu respectarea acestui regulament cadru. Metodologiile trebuie sa fie depuse la
prorectorul responsabil cu ciclul de master si doctorat pâna la data de 15.04.2011 si ele trebuie sa contina
urmatoarele elemente:
• cifra de scolarizare propusa si programele de studii masterale;
• documentele necesare la dosarul candidatului;
• categoriile de candidati scutiti de taxa de înscriere si înmatriculare;
• calendarul admiterii;
• felul examenului;
• criterii de departajare în cadrul existentei mai multor candidati care au o medie egala cu cea a
ultimului loc repartizat la buget;
• data, ora si locul afisarii rezultatelor.
Metodologiile elaborate de facultati vor trebui sa cuprinda competentele conferite de fiecare program de
master si planurile de învatamânt aferente.
Aceste elemente vor fi publicate în mod obligatoriu si pe pagina web a facultatii.
Art. 6. La nivelul Universitatii se constituie o comisie de admitere centrala pentru ciclul de studii
universitare de master, care este propusa de rector si aprobata de Senatul universitar. Aceasta are atributii
de a rezolva problemele curente ale admiterii. În fiecare facultate, sub autoritatea decanului, se constituie
Comisia de admitere pe facultate. Întreaga raspundere privind organizarea si desfasurarea corecta a
procesului de admitere revine comisiei de admitere a facultatii si Directorului de programe de studii
universitare de master.
Art. 7. Concursul de admitere la studii universitare de master poate contine o serie de probe scrise si/sau
orale, specifice domeniului de studiu. În cazul studiilor universitare de master organizate într-o limba de
circulatie internationala, concursul de admitere trebuie sa contina si verificarea competentelor lingvistice
pentru limba de studiu.
Art. 8. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de master într-un domeniu specific se
poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândita diploma de licenta.
Art. 9. Admiterea în ciclul de studii universitare de master se face strict în ordinea descrescatoare a
mediilor de admitere obtinute de candidati, în functie de optiunile candidatilor si în limita numarului de
locuri pentru care se organizeaza concursul. Numarul de locuri finanate de la bugetul de stat nu poate fi
depasit. Daca sunt mai multi candidati cu medii egale pe ultimul loc, se vor aplica criteriile de departajare
stabilite prin metodologiile facultatilor. Se recomanda facultatilor sa prevada minimum doua astfel de
criterii de departajare.
Art. 10. Pentru anul universitar 2011/2012, concursul de admitere în ciclul de studii universitare de
master la U.V.T. se desfasoara în perioada 6 – 28.07.2011 si/sau 17 – 24.09.2011, dupa un calendar
stabilit de fiecare facultate.
Art. 11. La U.V.T. taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de master este 100
lei, iar taxa de înmatriculare este de 150 lei. In principiu, taxa de înscriere la admitere se plateste o singura
data pe facultate, indiferent de numarul programelor de master la care s-a înscris în cadrul aceleiasi
facultati. In cazul în care candidatul se înscrie si doreste sa urmeze simultan doua sau mai multe programe
de master în cadrul aceleiasi facultati, va depune câte un dosar pentru fiecare din aceste programe si va
achita taxa de înscriere si înmatriculare aferenta pentru fiecare dintre acestea.
Art. 12. Eventualele contestaii se pot depune în termen de 24 de ore de la data afisarii rezultatelor
concursului de admitere. Rezultatele contestaiilor se afiseaza în termen de 24 de ore de la data expirarii
termenului de depunere a contestatiilor. Deciziile comisiilor de contestatie sunt definitive.
Art. 13. Dupa analiza rezultatelor concursului de admitere, Biroul Senatului U.V.T. va stabili
redistribuirea locurilor finantate de la bugetul de stat neocupate la alte programe de master din cadrul
U.V.T., în functie de solicitari si de nivelul concurentei.
Art. 14. Se organizeaza doar programe de studii universitare de master unde numarul de cursani este
suficient de mare astfel încât sa permita autofinanarea programului. Din acest motiv, studenii trebuie
sa indice la înscriere mai multe opiuni în ordinea preferinelor.
Art. 15. Candidatii care au fost exmatriculati de la studii universitare de master au dreptul sa se înscrie la
un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxa, indiferent de forma de învatamânt.
Art. 16. Locurile finantate de la bugetul de stat se ocupa anual în functie de performantele profesionale ale
studentilor. Aceasta conditie va fi prevazuta în contractul de studii încheiat de fiecare student cu U.V.T. În
contract sau actul aditional la contract se precizeaza daca locul atribuit (pentru primul an de studii) este
finantat de la bugetul de stat sau este cu taxa. Reclasificarea anuala dupa anul I presupune, pentru locurile
finantate, ca în contractul de studii sa se stipuleze ca locul finantat este conditionat de depunerea în
original a diplomei de licenta de catre studentul beneficiar la dosarul personal.
Art. 17. Facultatile au obligatia de a comunica prorectorului responsabil cu ciclul de master si doctorat
rezultatele finale ale concursului de admitere în cel mult cinci zile lucratoare de la încheierea acestuia.
Comunicarea va cuprinde informatii despre: numarul studentilor înmatriculati pe domenii de licenta si
programe de master, pe locurile bugetate si pe locurile cu taxa, precum si numarul de locuri ramase
neocupate (de la buget si cu taxa).
Art. 18. Prezentul regulament este obligatoriu pentru comisiile de admitere ale facultatilor si se
aduce la cunostinta candidatilor prin afisare.
Art. 19. U.V.T. nu raspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi
matricole) si nici de erorile de completare comise de candidati în fisele de înscriere.

Aprobat în Sedinta Senatului U.V.T. din data de 31.03.2011.

PRORECTOR,
Prof. univ. dr. Pia BRÎNZEU

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 0 / 5. Numărul de voturi: 0