Ce atributii are presedintele comisiei judetene de bacalaureat?

0
(0)

Presedintele comisiei judeTene de bacalaureat/ a municipiului Bucuresti
are urmatoarele atribuTii:

(1) controleaza si raspunde de organizarea si desfasurarea examenului de
bacalaureat pe tot teritoriul judeTului/municipiului Bucuresti;
(2) poate decide asupra organizarii de centre de bacalaureat fie pe grupuri de
licee, fie pe filiere, profiluri, specializari/calificari profesionale;
(3) ia masuri de soluTionare a problemelor de finanTare a acTiunilor legate de
organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;
(4) ia masuri pentru dotarea centrelor de bacalaureat cu tipizate, consumabile si
logistica necesara pentru buna desfasurare a examenului si a evaluarii: copiatoare
in stare de funcTionare, care sa permita multiplicarea subiectelor de examen pentru
fiecare candidat, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate si a altor
documente necesare comisiei, radio, telefon, fax, fiset metalic etc.;
(5) poate delega inspectori scolari de specialitate, reprezentanTi ai comisiei
judeTene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti, pentru monitorizarea
desfasurarii examenului in centrele de bacalaureat;
(6) se adreseaza, in scris, autoritaTilor judeTene de sanatate, pentru a asigura
prezenTa personalului medical in fiecare centru in care se susTin probe in cadrul
examenului de bacalaureat, precum si consiliilor locale, operatorilor de energie
electrica, operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc., in scopul asigurarii
condiTiilor corespunzatoare pentru desfasurarea examenului;
(7) se adreseaza, in scris, organelor Ministerului Internelor si Reformei
AdministraTiei, de poliTie si de jandarmerie, de la nivel judeTean, primariilor, pentru
a asigura prezenTa poliTistilor din poliTia comunitara sau a jandarmilor la sediul
comisiei judeTene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti si la centrele de
bacalaureat, pentru paza lucrarilor scrise, pentru pastrarea ordinii publice la
centrele de examen si la centrele zonale de evaluare. PrezenTa acestora va fi
solicitata si pentru transportul lucrarilor scrise de la centrele de examen la centrele
zonale de evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la centrele de
contestaTii si invers;
(8) numeste profesorii examinatori/evaluatori, asistenTii, secretarii,
vicepresedinTii si membrii comisiilor de bacalaureat;
(9) coordoneaza instruirea presedinTilor si a vicepresedinTilor comisiilor din
centrele de examen, cu cel mult 48 ore inaintea primei probe a examenului de
bacalaureat; pentru presedinTii si vicepresedinTii comisiilor din centrele zonale de
evaluare, instruirea se face cu cel mult 48 de ore inaintea primei probe scrise;
(10) opereaza, daca este cazul, schimbari ale vicepresedinTilor, ale membrilor, ale
profesorilor examinatori/evaluatori, ale secretarilor sau ale asistenTilor care fac
parte din comisiile din centrele de examen sau din centrele zonale de evaluare.
Aceste schimbari vor fi aduse la cunostinTa, dupa caz, Comisiei NaTionale de
Bacalaureat. Poate propune Comisiei NaTionale de Bacalaureat, in cazuri justificate,
schimbarea unor presedinTi de comisie;
(11) poate decide reevaluarea unor lucrari, in perioada desfasurarii examenului
sau ulterior, si informeaza Comisia NaTionala de Bacalaureat despre rezultatele
acestor reevaluari;
Anexa 3 la Ordinul nr. 5168/ 29.VIII.2008, privind aprobarea calendarului si a metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de
bacalaureat -2009
AtribuTiile membrilor comisiilor de bacalaureat 2
(12) sesizeaza imediat Comisiei NaTionale de Bacalaureat orice situaTie a carei
rezolvare nu este prevazuta in metodologie si solicita, in cazuri justificate, subiecte
de rezerva;
(13) organizeaza centrul judeTean/ regional de contestaTii si numeste comisia
judeTeana de contestaTii/a municipiului Bucuresti;
(14) organizeaza transportul, in condiTii de securitate, a lucrarilor scrise de la
centrele de examen la centrele zonale de evaluare, de la preluarea lor de la una
dintre comisii, pâna la predarea lor catre cealalta comisie;
(15) coordoneaza activitatea de primire a lucrarilor scrise contestate de la
comisiile din centrele zonale de evaluare, precum si centralizarea si numerotarea
acestora, pentru fiecare proba scrisa, disciplina si tip de subiect, si organizeaza
transportul lor, in deplina securitate, la si de la comisia judeTeana/ regionala de
contestaTii; primeste lucrarile scrise reevaluate de comisia judeTeana/ regionala de
contestaTii si le transmite comisiilor din centrele zonale de evaluare;
(16) elaboreaza si transmite Comisiei NaTionale de Bacalaureat, la DirecTia
Generala Management InvaTamânt Preuniversitar, in termen de 10 zile de la
incheierea sesiunii respective a bacalaureatului, raportul final, care va cuprinde:
a) situaTia numerica a tuturor candidaTilor, pe ansamblu si la fiecare proba de
examen; situaTia elevilor promovaTi, pe transe de medii;
b) semnalarea situaTiilor deosebite – folosirea subiectelor de rezerva, inlocuirea unor
presedinTi si a unor membri ai comisiei, alte situaTii;
c) sugestii si soluTii pentru perfecTionarea organizarii si a desfasurarii examenului
de bacalaureat;
d) analiza modului de desfasurare a contestaTiilor si rezultatele statistice ale
acestora, concluzii si propuneri;
e) informaTii despre sancTiunile aplicate si numele persoanelor sancTionate, inclusiv
despre personalul didactic caruia comisia judeTeana de bacalaureat/a municipiului
Bucuresti a decis sa-i retraga dreptul de a mai participa la examenele naTionale.

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 0 / 5. Numărul de voturi: 0