Burse Algeria pentru anul universitar 2011-2012

0
(0)

ALGERIA – burse acordate în baza documentului de colaborare bilaterala

Agentia de Credite  si Burse de Studii va aduce la cunostinta oferta de burse acordate în baza  Programului de colaborare în domeniile învatamântului, stiintei, tehnologiei, culturii, mass-media, tineretului  si sportului între Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene, Democratice si Populare pentru anii  2008 – 2011 si  adresei nr. N1/4891/06.09.2010 a Directiei Generale Diplomati Publica, Divizia Relatii  Culturale, Educationale si Stiintifice – Ministerul Afacerilor Externe, pentru anul universitar 2011-2012:
Art. 2
– 10 burse pentru formare universitara.
Concursul national pentru acordarea burselor se desfasoara conform Regulamentului de organizare
si desfasurare a concursurilor nationale pentru bursele de studii în strainatate, acordate în cadrul
documentelor de colaborare bilaterala sau oferite în mod unilateral, aprobat prin OMEdC nr. 5541/2005, cu
modificarile  si completarile ulterioare  si  Regulamentului privind organizarea  si functionarea Agentiei de
Credite si Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 3781/2010.
INFORMATII
Partea primitoare asigura:
– o bursa lunara, în conformitate cu legislatia în vigoare;
– scutire de taxele scolare;
– asistenta medicala gratuita în caz de boli transmisibile  si urgente medico-chirurgicale, cu exceptia
bolilor cronice si a protezelor dentare;
– acces la caminele si cantinele studentesti în aceleasi conditii ca pentru proprii studenti.
Partea româna asigura, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul international si o bursa în valuta, ca
supliment la bursa oferita de statul primitor (al carei cuantum se aproba anual prin ordin al ministrului
educatiei, cercetarii, tineretului si sportului).
CONDITII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ)
1. candidatii sunt cetateni români, cu domiciliul stabil în România.
2. candidatii provin din institutii de învatamânt acreditate din România / institutii organizatoare de studii
universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.C.T.S. si au, dupa
caz, urmatoarea calitate:
a) elevi în clasa a XII-a;
b) studenti la studii universitare de licenta / de masterat la învatamântul de zi;
c) doctoranzi, forma cu frecventa;
d) cadre didactice titulare;
e) medici rezidenti, în perioada de rezidenta finantata de M.E.C.T.S.;
f) cercetatori.
3. candidatii au la momentul plecarii la studii în strainatate, una din calitatile mentionate la punctul 2. Fac
exceptie persoanele care vor urma în strainatate (prin bursa obtinuta) studii universitare complete de
licenta, de masterat sau de doctorat.
4. candidatii cunosc cel putin o limba straina acceptata de partea externa pentru stagiu. AGENTIA DE CREDITE SI BURSE DE STUDII

CONTINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURA
Dosarul în limba româna:
1. Formular de înscriere la concurs pentru o bursa acordata în cadrul acordurilor de colaborare bilaterala sau
oferita în mod unilateral de alte state, pentru anul universitar 2011 – 2012 (www.roburse.ro).
2. Curriculum Vitae.
3.  Proiect de studiu/cercetare/creatie artistica care justifica, în 2-10 pagini, activitatea pe durata stagiului
pentru care se solicita bursa, precum si aplicabilitatea acestuia în România, dupa terminarea stagiului de bursa
în strainatate, astfel: motivatie, justificare; obiective clare, precise, fezabilitate; activitati prevazute în vederea
realizarii obiectivelor; mod de valorificare a rezultatelor; mod de  diseminare a cunostintelor dobândite;
concordanta cu lucrarile elaborate anterior; încadrare  si validare în programul de studiu/cercetare; tema
proiectului poate fi o dezvoltare, derivare, continuare a lucrarii de licenta, disertatiei, tezei de doctorat sau
poate fi o tema noua.
4.  Program de valorificare a cunostintelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în
strainatate, pentru care se solicita bursa, stabilit de comun acord cu conducerea institutiei de unde provine
candidatul, semnat de conducatorul institutiei – rector (pentru universitati) sau director (pentru scoli, licee sau
institute de cercetare) – si înregistrat la registratura institutiei respective.
5.  Acordul conducerii institutiei din reteaua Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului  si Sportului de
unde provine candidatul, pentru obtinerea unei burse de studii în strainatate, semnat de conducatorul institutiei
– rector (pentru universitati) sau director (pentru  scoli, licee sau institute de cercetare) –  si înregistrat la
registratura institutiei respective.
6. Recomandari din partea a doi profesori universitari, personalitati în domeniul în care se solicita bursa.
7. Lista de lucrari comunicate în tara si în strainatate (titlul, anul si locul comunicarii), de lucrari publicate în
tara si în strainatate (titlul, editura, anul aparitiei, volumul, cu mentionarea paginilor), carti publicate în tara si
în strainatate (titlul, editura, anul), traduceri de carte, în calitate de unic autor sau coautor. Se anexeaza copii
ale lucrarilor reprezentative, diplomelor obtinute la concursuri nationale  si internationale; în domeniul
artistic/sportiv se vor asimila activitatile specifice (expozitii, filme, concerte, performante nationale, mondiale,
olimpice etc.)
Nota: În cazul în care candidatii nu au activitate stiintifica/artistica etc, dovedita prin documente si punctata
corespunzator baremelor stabilite, dosarele se primesc  si intra în etapa evaluarii academice, cu pierderea
punctajului alocat.
8. Copii ale  actelor de studii, autentificate de notarul public: foi matricole, situatii  scolare, diplome
(bacalaureat, licenta, studii aprofundate, master, doctorat), certificate.
9.  Atestat sau certificat de cunoastere a unei limbi straine de circulatie internationala sau a limbii straine
acceptate de partea externa pentru stagiu.
10. Certificat medical eliberat de medicul de familie, care atesta faptul ca persoana este declarata apta pentru
efectuarea stagiului de studii în strainatate.
11. Adeverinta care atesta calitatea candidatului în anul universitar în curs.
12.  Documentul privind acceptarea candidatului de institutii de învatamânt superior sau institute de
cercetare afiliate universitatilor sau structurilor academice din statul respectiv, la studii sau stagii de cercetare,
conform conditiilor impuse de partea externa.
13. Copie buletin de identitate sau carte de identitate.
14. Copie certificat de nastere si de casatorie (daca este cazul).
15. Copia pasaportului.
16. Copia chitantei sau a ordinului de plata, prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului. Taxa se
poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebes nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucuresti, sau prin
virament bancar, utilizând urmatoarele coordonate:
Beneficiar: Agentia de Credite si Burse de Studii
Cod fiscal: 26318777
CONT: RO24TREZ7015009XXX010625
Deschis la Trezoreria sector 1, Bucuresti. AGENTIA DE CREDITE SI BURSE DE STUDII

Dosarul în limba statului primitor sau într-o limba de circulatie internationala:
1. Traducerea Curriculum Vitae.
2. Traducerea proiectului de studii/cercetare/creatie artistica.
3. Recomandarile din partea a doi profesori universitari, traducere autorizata (daca sunt în limba româna) sau
în original.
4. Traducerea listei de lucrari.
5. Traducerea legalizata a actelor de studii.
6. Traducerea legalizata a certificatului medical.
Dosarul de candidatura complet  se depune (direct sau prin curier) sau prin posta cu confirmare de
primire la Registratura A.C.B.S. din strada Caransebes nr. 1, et. 7 (A.C.B.S. / Secretariat) sector 1, Bucuresti,
pâna la data de 06 mai 2011.
Calendarul desfasurarii concursului:
Termenul limita pentru depunerea dosarului de candidatura 06 mai 2011
Verificarea administrativa a dosarelor si afisarea rezultatelor la verificarea administrativa 09 – 07 mai 2011
Depunerea contestatiilor la verificarea administrativa 18 mai 2011
Solutionarea contestatiilor la verificarea administrativa 19 – 20 mai 2011
Evaluarea candidaturilor  23 mai – 07 iunie 2011
Selectia candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. si afisarea rezultatelor  08 – 14 iunie 2011  Depunerea contestatiilor  15 – 17 iunie 2011
Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale 20 – 30 iunie 2011

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 0 / 5. Numărul de voturi: 0