Burse Rusia pentru anul universitar 2011-2012

0
(0)

Agentia de Credite si Burse de Studii va aduce la cunostinta oferta de burse acordate în baza Notei  verbale nr. 05-in-170/11.03.2011 a Departamentului  de colaborare intrenationala a Ministerului  Învatamântului  si  Stiintei din Federatia Ruse  si a  Mesajului Ambasadei României la Moscova nr.
830/23.03.2011 înregistrat la A.C.B.S. sub nr. 252/24.03.2011, pentru anul universitar 2011-2012:
– 5 locuri pentru studii universitare complete (licenta, master, cursuri de specialitate);
– 2 locuri pentru aspirantura/doctorat/rezidenta;
– 15 locuri pentru cursuri de perfectionare a pregatirii profesionale în specialitatea „Limba si literatura rusa” (durata stagiului este între 3 – 10 luni).

Pentru candidatii care nu cunosc limba rusa se asigura un an pregatitor pentru învatarea acesteia.
Concursul national pentru acordarea burselor se desfasoara conform Regulamentului de organizare
si desfasurare a concursurilor nationale pentru bursele de studii în strainatate, acordate în cadrul  documentelor de colaborare bilaterala sau oferite în mod unilateral, aprobat prin OMEdC nr. 5541/2005, cu
modificarile  si completarile ulterioare  si  Regulamentului privind organizarea  si functionarea Agentiei de Credite si Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 3781/2010.
INFORMATII
Partea primitoare asigura:
– studii universitare gratuite, loc de cazare gratuit în camin în aceleasi conditii ca si cetatenii Federatiei
Ruse, plus o bursa de stat lunara;
– în functie de conditiile oferite an camera de camin si aparatele electrocasnice detinute, studentii achita
trimestrial o suma cuprinsa între cateva sute si 1000 de ruble pentru cheltuielile comune;
– candidatii admisi la studii trebuie sa aiba, obligatoriu, asupra lor la venirea în Federatia Rusa,
pasaportul, documentele de studii, inclusiv foile matricole si adeverintele medicale în original si sapte
fotografii 4×6 cm;
– de asemenea, partea rusa recomanda celor admisi la studii sa vina cu îmbracaminte specifica zonei,
mijloace financiare, nu mai putin de 250 USD pe luna, care sa le acopere cheltuielile de subzistenta si
bani pentru asigurarea medicala, aproximativ 250 USD pe an;
– Informatii suplimentare se pot gasi pe site-ul http://dic.edu.ru/enter/2011/ sau
http://www.rusia.edu.ru/enter/2011/.
Partea româna asigura, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul international si o bursa în valuta, ca
supliment la bursa oferita de statul primitor (al carei cuantum se aproba anual prin ordin al ministrului
educatiei, cercetarii, tineretului si sportului).
CONDITII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ)
1. candidatii sunt cetateni români, cu domiciliul stabil în România.
2. candidatii provin din institutii de învatamânt acreditate din România / institutii organizatoare de studii
universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.C.T.S. si au, dupa
caz, urmatoarea calitate:
a) elevi în clasa a XII-a;
b) studenti la studii universitare de licenta / de masterat la învatamântul de zi;
c) doctoranzi, forma cu frecventa;
d) cadre didactice titulare;
e) medici rezidenti, în perioada de rezidenta finantata de M.E.C.T.S.;
f) cercetatori. AGENTIA DE CREDITE SI BURSE DE STUDII
3. candidatii au la momentul plecarii la studii în strainatate, una din calitatile mentionate la punctul 2. Fac
exceptie persoanele care vor urma în strainatate (prin bursa obtinuta) studii universitare complete de
licenta, de masterat sau de doctorat.
4. candidatii cunosc cel putin o limba straina acceptata de partea externa pentru stagiu.
5. candidatii trebuie sa îndeplineasca si conditiile impuse de partea rusa (a se vedea site-ul
http://dic.edu.ru/enter/2011/ sau http://www.rusia.edu.ru/enter/2011/).

CONTINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURA
Dosarul în limba româna:
1. Formular de înscriere la concurs pentru o bursa acordata în cadrul acordurilor de colaborare bilaterala sau
oferita în mod unilateral de alte state, pentru anul universitar 2011 – 2012 (www.roburse.ro).
2. Curriculum Vitae.
3.  Proiect de studiu/cercetare/creatie artistica care justifica, în 2-10 pagini, activitatea pe durata stagiului
pentru care se solicita bursa, precum si aplicabilitatea acestuia în România, dupa terminarea stagiului de bursa
în strainatate, astfel: motivatie, justificare; obiective clare, precise, fezabilitate; activitati prevazute în vederea
realizarii obiectivelor; mod de valorificare a rezultatelor; mod de diseminare a cunostintelor dobândite;
concordanta cu lucrarile elaborate anterior; încadrare  si validare în programul de studiu/cercetare; tema
proiectului poate fi o dezvoltare, derivare, continuare a lucrarii de licenta, disertatiei, tezei de doctorat sau
poate fi o tema noua.
4.  Program de valorificare a cunostintelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în
strainatate, pentru care se solicita bursa, stabilit de comun acord cu conducerea institutiei de unde provine
candidatul, semnat de conducatorul institutiei – rector (pentru universitati) sau director (pentru scoli, licee sau
institute de cercetare) – si înregistrat la registratura institutiei respective.
5.  Acordul conducerii institutiei din reteaua Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului  si Sportului de
unde provine candidatul, pentru obtinerea unei burse de studii în strainatate, semnat de conducatorul institutiei
– rector (pentru universitati) sau director (pentru  scoli, licee sau institute de cercetare) –  si înregistrat la
registratura institutiei respective.
6. Recomandari din partea a doi profesori universitari, personalitati în domeniul în care se solicita bursa.
7. Lista de lucrari comunicate în tara si în strainatate (titlul, anul si locul comunicarii), de lucrari publicate în
tara si în strainatate (titlul, editura, anul aparitiei, volumul, cu mentionarea paginilor), carti publicate în tara si
în strainatate (titlul, editura, anul), traduceri de carte, în calitate de unic autor sau coautor. Se anexeaza copii
ale lucrarilor reprezentative, diplomelor obtinute la concursuri nationale  si internationale; în domeniul
artistic/sportiv se vor asimila activitatile specifice (expozitii, filme, concerte, performante nationale, mondiale,
olimpice etc.)
Nota: În cazul în care candidatii nu au activitate stiintifica/artistica etc, dovedita prin documente si punctata
corespunzator baremelor stabilite, dosarele se primesc  si intra în etapa evaluarii academice, cu pierderea
punctajului alocat.
8. Copii ale  actelor de studii, autentificate de notarul public: foi matricole, situatii  scolare, diplome
(bacalaureat, licenta, studii aprofundate, master, doctorat), certificate.
9.  Atestat sau certificat de cunoastere a unei limbi straine de circulatie internationala sau a limbii straine
acceptate de partea externa pentru stagiu.
10. Certificat medical eliberat de medicul de familie, care atesta faptul ca persoana este declarata apta pentru
efectuarea stagiului de studii în strainatate.
11. Adeverinta care atesta calitatea candidatului în anul universitar în curs.
12.  Documentul privind acceptarea candidatului de institutii de învatamânt superior sau institute de
cercetare afiliate universitatilor sau structurilor academice din statul respectiv, la studii sau stagii de cercetare,
conform conditiilor impuse de partea externa.
13. Copie buletin de identitate sau carte de identitate.
14. Copie certificat de nastere si de casatorie (daca este cazul).
15. Copia pasaportului. AGENTIA DE CREDITE SI BURSE DE STUDII
16. Copia chitantei sau a ordinului de plata, prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului. Taxa se
poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebes nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucuresti, sau prin
virament bancar, utilizând urmatoarele coordonate:
Beneficiar: Agentia de Credite si Burse de Studii
Cod fiscal: 26318777
CONT: RO24TREZ7015009XXX010625
Deschis la Trezoreria sector 1, Bucuresti.
Dosarul în limba statului primitor sau într-o limba de circulatie internationala:
– formularul tipizat completat pe care sa fie aplicata fotografia color a candidatului (4×6 cm);
– copia pasaportului cu datele de identificare (termenul de valabilitate al pasaportului nu trebuie sa expire mai
repede de 1 an si jumatate de la data vizei de studii);
– copiile diplomelor de studii si a foilor matricole cu rezultatele obtinute la examene, traduse în limba rusa si
legalizate la notariat, Ambasada sau consulatele Federatiei Ruse în România;
– copia certificatului medical, din care sa rezulte ca persoana nu are probleme de sanatate care o împiedica sa
studieze;
– copia adeverintei medicale HIV/SIDA.
Pentru studiile de licenta dosarul va contine copia  si traducerea în limba rusa legalizata a diplomei de
bacalaureat.
Pentru studiile de masterat setul de documente trebuie sa contina copiile  si traducerile în limba rusa,
legalizate, ale documentelor care atesta efectuarea a cel putin 4 ani de studii superioare.
Pentru candidatii la aspirantura/doctorat/rezidenta dosarul trebuie sa contina copia si traducerea în limba rusa
a diplomei de masterat.
Candidatii la aspirantura/doctorat, trebuie sa adauge la dosarul personal un referat, de cel mult doua pagini,
tradus în limba rusa, referitor la tema  stiintifica pe care intentioneaza sa o abordeze  si cel putin doua
recomandari, traduse în limba rusa, din partea unor profesori rusi sau straini.
Partea rusa recomanda ca notele/calificativele obtinute de candidat la examenele sau materiile care constituie
specialitatea aleasa trebuie sa fie la cel putin 80% din nivelul maxim al acestor note.
Informatii privind întocmirea dosarului se pot gasi pe site-ul http://dic.edu.ru/enter/2011/ sau
http://www.rusia.edu.ru/enter/2011/.
Dosarul de candidatura complet  se depune (direct sau prin curier) sau prin posta cu confirmare de  primire la Registratura A.C.B.S. din strada Caransebes nr. 1, et. 7 (A.C.B.S. / Secretariat) sector 1, Bucuresti, pâna la data de 08 aprilie 2011.
Termenul limita pentru depunerea dosarului de candidatura 08 aprilie 2011
Verificarea administrativa a dosarelor si afisarea rezultatelor la verificarea administrativa 11 – 12 aprilie 2011
Depunerea contestatiilor la verificarea administrativa 13 aprilie 2011
Solutionarea contestatiilor la verificarea administrativa 14 – 15 aprilie 2011
Evaluarea candidaturilor  18 aprilie – 06 mai 2011
Selectia candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. si afisarea rezultatelor  09 – 10 mai 2011
Depunerea contestatiilor  11 – 12 mai 2011
Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale 13 – 15 mai 2011

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 0 / 5. Numărul de voturi: 0