Arhiva Tag: Academia de politie

Admitere 2012 in institutiile de invatamant ale MAI si MAPN

A început perioada de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor, curs de zi.

Recrutarea şi selecţia se face prin prin Serviciului Resurse Umane, din Inspectoratul Judeeţan de Poliţie Vâlcea, în perioada 11.06-10.08.2012

Cifrele de şcolarizare pe anul 2012 sunt:

Academia de poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie:
Specializarea „ Ordine şi siguranţă publică” – 50 locuri astfel:
– 42 locuri pentru bărbaţi,
– 5 locuri pentru femei,
– 3 locuri pentru minorităţi (1 rom, 1 maghiar, 1 alte minorităţi)
Specializarea „Drept” – 25 locuri astfel:
– 14 pentru bărbaţi – poliţie
– 5 locuri femei – poliţie
– 6 locuri bărbaţi – S.P.P.

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 50 locuri, din care:
– 43 locuri pentru bărbaţi;
– 5 locuri pentru femei;
– 2 locuri pentru minorităţi (1 rom, 1 alte minorităţi).

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – 50 locuri din care:
– 43 locuri pentru bărbaţi;
– 5 locuri pentru femei;
– 2 locuri pentru minorităţi(1 rom, 1 alte minorităţi).
Academia Tehnică Militară din Bucureşti – 10 locuri, astfel:
• Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare:
– 4 locuri Inginerie electronică şi telecomunicaţii “Transmisiuni”;
– 6 locuri Calculatoare şi tehnologia informaţiei “Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională”.

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
– 5 locuri Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică „Psihologie-informaţii”
Institutul Medico-Militar
– 10 locuri Sănătate „Medicină generală”
Candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

Condiţii legale de recrutare:

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

să cunoască limba română scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

să fie declarat apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să-i împlinească în cursul anului 2012;
să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţa din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
Criterii specifice: 
să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:
cererea de înscriere;
diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în copie legalizată sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs;
următoarele documente în copie legalizată: certificatul de căsătorie,certificatul de naştere pentru candidat, soţie/soţ şi fiecare copil;
autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
cazierul judiciar al candidatului

fişa medicală tip M.A.I.;

 

caracterizare de la ultimul loc de muncă (şcoală sau unitate militară) ;
declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
copii ale următoarelor documente: livret militar, act de identitate, carnet de muncă;
trei fotografii 3/4 şi două fotografii 9/12 color;

o Candidaţii de alte etnii depun la dosarul de recrutare, pe lângă documentele solicitate, şi o adeverinţa din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care sa ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.
o Candidaţii pe locurile destinate minorităţii maghiare la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, trebuie să dovedească prin adeverinţa/diploma de bacalaureat faptul că urmează/au absolvit un liceu/secţie cu predare în limba maghiară.

Candidaţii care optează pentru admiterea într-o instituţie de învăţământ superior pot participa şi la concursul de admitere pentru una din şcolile de agenţi/subofiţeri/maiştrii militari ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. Candidaţii în referinţă vor relua întreaga procedură stabilită pentru concursul de admitere la şcolile de agenţi de poliţie din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Romane( plata taxei de participare la concurs, înscrierea la concurs, susţinerea probelor eliminatorii-contravizita medicală şi probele sportive şi a testului de verificare a cunoştinţelor).
Candidaţii declaraţi Neadmis la Academia de Poliţie sau la instituţiile de învăţământ universitar ale Ministerului Apărării Naţionale, care au ca a doua opţiune o şcoală de agenţi de poliţie, pot participa la concursul de admitere, dacă au fost declaraţi „Apt medical” la examinarea medicală efectuată în cadrul instituţiei de învăţământ superior.

Cererile de înscriere la concursul de admitere în învăţământul universitar se vor depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Vâlcea, până la data de 22.06.2012, iar pentru şcolile postliceale până la data de 10.08.2012.

 

Testarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de instituţia de învăţământ pentru care au fost recrutaţi, se efectuează la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit planificării întocmite împreună cu şeful structurii de resurse umane, astfel:
• pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ universitar: în perioada 25 iunie-04 iulie 2012;
• pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal: în perioada 13-24 august 2012.
Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.
Începând cu data de 20.06.2012, candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ superior, au obligaţia de a se informa cu privire la planificarea testării psihologice, pe site-ul de internet http://vl.politiaromana.ro/ sau la numerele de telefon: 0250-703113, 0250-703127, iar cei care optează pentru şcolile postliceale de agenţi de politie începând cu data 01.08.2012.
Admiterea în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, se desfăşoară în perioada 21.07-04.08.2012.
Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pot fi obţinute de pe site-ul acestor instituţii.
Candidaţii care au optat pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie, pot opta la înscriere pentru una din următoarele variante:
a) Drept;
b) Drept sau Ordine şi Siguranţă Publică;
c) Ordine şi Siguranţă Publică.

La prezentarea pentru înscrierea la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii au asupra lor: 
• cartea de identitate/paşaportul,
• diploma de bacalaureat în original sau în copie legalizată (pentru candidaţii din seriile anterioare) sau adeverinţa eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2012) în care se menţionează

 
• media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma,
• foaia matricolă a studiilor liceale în original sau în copie legalizată,
• contravaloarea taxei de înscriere, respectiv documentele doveditoare pentru exceptarea de la plata taxei de înscriere (conform prevederilor metodologiilor de admitere).

Conform Metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal din Ministerul Administraţiei şi Internelor” sunt exceptaţi de plata taxei de concurs candidaţii aflaţi în una din următoarele situaţii:
a) sunt orfani de ambii părinţi;
b) provin din casele de copii sau din plasament familial;
c) sunt copii ai eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989;
d) sunt răniţi în lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;
e) au venituri nete lunare pe membru de familie, calculate în luna anterioară celei în care se desfăşoară concursul de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, calculat prin deducerea din salariul minim brut a impozitului;
f) sunt absolvenţi ai liceelor Ministerului Administraţiei şi Internelor, promoţia anului participării la concursul de admitere.
Candidaţii care solicită scutirea de taxă de participare la concurs trebuie să probeze cu acte că se află în una din situaţiile enumerate mai sus, la data înscrierii. Candidaţii se pot retrage în orice etapă a desfăşurării concursului de admitere, fără a li se restitui taxa de participare la concurs.

Concursul de admitere la şcolile de agenţi de poliţie din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române se organizează şi se desfăşoară în perioada 08-18.09.2012, conform graficului stabilit de către instituţiile de învăţământ.
Candidaţii se vor prezenta în perioada 08-09.09.2012 la sediul şcolilor de agenţi de poliţie pentru care au optat, în vederea înscrierii şi achitării taxei de participare la concurs, în cuantumul stabilit conform competenţelor şi al eliberării legitimaţiei de concurs.
Înscrierile in vederea recrutării au loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea din municipiul Rm.Vâlcea Calea lui Traian nr.95 zilnic intre orele 09.00-15.00.

Admitere 2011 in facultatile Academiei de Politie – Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului

REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2011
în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”
I. DISPOZIŢII GENERALE
Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu prezentul regulament, aprobat de Senatul Academiei:
– Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
– Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
– Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 133/2000 privind
învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă;
– H.G.R. nr. 294/21.03.2007 privind organizarea şi funcţionarea
Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor;
– H.G. nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au
primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru
învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate
deosebite în activitatea de cercetare;
– H.G.R. nr. 635/2008 şi H. G. nr. 922/2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, organizate de acestea;
– O.U.G. nr. 99/29.06.2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în
perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în
muncă;
– O.M.E.C.T.S. nr. 3753/09.03.2011 privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ;
– O.M.E.C.T.S. nr. 3328/04.03.2009 privind repartizarea cifrelor de
şcolarizare pe instituţii de învăţământ superior în vederea admiterii la studii în anul universitar 2009/2010;
– O.M.E.C.T.S. nr. 3855/17.05.2010 privind criteriile generale de
organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă,
de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2010-2011;
– Ordinul Ministrului administraţiei şi internelor, nr. 665/2008, privind
unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului
Administraţiei şi Internelor, completat prin Ordinul nr. 45/2009;
– Dispoziţiile directorului general al Direcţiei Generale Management
Resurse Umane nr. ____ din ______ privind ADMITEREA 2011 în instituţiile
de învăţământ ale M.A.I., M.Ap.N., S.R.I. , pe locurile M.A.I.

În Academie, concursul de admitere se organizează pe facultăţi astfel:
Facultatea de Poliţie:
Specializarea „Ordine şi siguranţă publică” – domeniul fundamental de
studiu „ştiinţe juridice”, domeniul pentru studii universitare de licenţă ,,Drept”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ de zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă;
Specializarea „Drept” – domeniul fundamental de studiu „ştiinţe juridice”, domeniul pentru studii universitare de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ de zi;
Facultatea de Pompieri – domeniul fundamental de studiu „ştiinţe
inginereşti”, domeniul pentru studii universitare de licenţă „Instalaţii”, specializarea ,,Instalaţii pentru construcţii – pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ de zi;
– Facultatea de Arhivistică – domeniul fundamental de studiu „ştiinţe
umaniste”, domeniul pentru studii universitare de licenţă „Istorie”, specializarea ,,Arhivistică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ de zi.

Facultăţile Academiei organizează concurs de admitere în raport cu locurile stabilite prin dinamica de personal de către Ministerul Administraţiei şi Internelor (anexa nr. 3).
Candidaţii susţin concursul de admitere în perioadele propuse de către
Consiliile facultăţilor şi aprobate de Biroul Senatului (anexa nr. 4).
Probele de concurs se susţin în limba română.

Prezentul regulament este întocmit în baza legislaţiei în vigoare incidente domeniului, iar în măsura în care, până la desfăşurarea admiterii, sunt adoptate dispoziţii/măsuri legale specifice acesta poate suferi modificări şi/sau completări, după caz (inclusiv cifrele de şcolarizare, taxa de înscriere şi calendarul examenului de bacalaureat)

Download REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2011 la Academia de Politie (format pdf)