Arhiva Tag: anul scolar 2010-2011

Calendar corigente in anul scolar 2010-2011

Perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă în anul şcolar 2010-2011

Pentru anul şcolar 2010-2011, perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă, stabilite în baza art. 73 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEdC nr.4925/2005, sunt:
Nr. crt. Clasa Perioada
1.
Clasa a VIII-a
25-26 august 2011
2.
Clase terminale de liceu, clase din învățământul profesional (anul de completare)
10 -11 august 2011
3.
Clase din învăţământul primar, clase din învăţământul gimnazial și liceal (altele decât cele terminale), clase din învățământul profesional (școala de arte și meserii – învățământ special), clase din şcoala postliceală şi de maiştri
29 august – 2 septembrie 2011

Elevii din clasa a VIII-a, care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a treia etapă de admitere, conform calendarului aprobat prin ordinul MECI nr. 4802/31.08.2010.

Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu și de liceu şi cei din anul de completare, care nu pot participa la sesiunea de corigenţe stabilită pentru aceste clase în luna august, se pot înscrie la sesiunea generală de corigenţe, din perioada 29 august – 2 septembrie 2011. Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, liceu şi învăţământ profesional, care s-au prezentat la sesiunea de corigenţe pentru aceste clase din luna august şi nu au promovat examenul de corigenţă, vor fi declaraţi repetenţi şi nu mai au dreptul să se prezinte la sesiunea din 29 august – 2 septembrie 2011.
Elevii din clasele terminale de liceu, care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă, se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, a doua sesiune de examen 2011, în data de 12 august 2011. Elevii claselor terminale de liceu şi ai anului de completare, care au promovat examenele de corigenţă în sesiunea august 2011, se pot înscrie la examenul de certificare a competenţelor profesionale, sesiunea august 2011.

Pentru elevii din anii terminali ai învăţământul profesional şi ai învăţământului postliceal, pentru care curriculumul este organizat modular, se organizează o sesiune de corigenţe, până la încheierea cursurilor de pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2010-2011. Pot participa la această sesiune elevii care nu au promovat modulele ce se finalizează până la data de 30 aprilie a anului şcolar, indiferent de numărul de module nepromovate. Se vor respecta prevederile OMEC nr. 3418/08.03.2001.

Anul scolar 2010 – 2011 – Structura anului scolar, teze, vacante

Anul şcolar 2010-2011 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.

Semestrul I
Cursuri – luni, 13 septembrie 2010 – marți, 21 decembrie 2010.
În perioada 1 – 7 noiembrie 2010, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţă – miercuri, 22 decembrie 2010 – marţi, 4 ianuarie 2011
Cursuri – miercuri, 5 ianuarie 2011 – vineri, 28 ianuarie 2011
Vacanţă intersemestrială – sâmbătă, 29 ianuarie 2011 – duminică, 6 februarie 2011
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 7 februarie 2011 –vineri, 15 aprilie 2011
Vacanţă – sâmbătă, 16 aprilie 2011 – luni, 25 aprilie 2011
Cursuri – marți, 26 aprilie 2011 – vineri, 17 iunie 2011
Vacanţa de vară – sâmbătă, 18 iunie 2011– duminică, 11 septembrie 2011

Prin derogare de la ceea ce s-a mentionat anterior, se stabileşte:
a) Pentru clasa a IX-a de liceu – filiera tehnologică, învăţământ de zi, durata cursurilor este de 39 de săptămâni, din care 36 săptămâni de cursuri şi 3 săptâmâni de stagii de pregătire practică, în conformitate cu prevederile planurilor-cadru.
b) Pentru clasa a XI-a – anul de completare şi pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile.
c) Pentru clasa a XI-a de liceu – filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru clasa a XII-a de liceu – filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este, în funcţie de prevederile planurilor-cadru, de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile lucrătoare, respectiv de 38 de săptămâni, însumând 187 de zile lucrătoare.
d) Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învăţământ în vigoare.

Teze:
Tezele de pe semestrul I al anului şcolar 2010-2011 se susţin, de regulă, până la data de 17 decembrie 2010.
Tezele de pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2010-2011 se susţin, de regulă, până la data de 20 mai 2011.