Arhiva Tag: elevi corigenti

Calendar corigente in anul scolar 2010-2011

Perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă în anul şcolar 2010-2011

Pentru anul şcolar 2010-2011, perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă, stabilite în baza art. 73 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEdC nr.4925/2005, sunt:
Nr. crt. Clasa Perioada
1.
Clasa a VIII-a
25-26 august 2011
2.
Clase terminale de liceu, clase din învățământul profesional (anul de completare)
10 -11 august 2011
3.
Clase din învăţământul primar, clase din învăţământul gimnazial și liceal (altele decât cele terminale), clase din învățământul profesional (școala de arte și meserii – învățământ special), clase din şcoala postliceală şi de maiştri
29 august – 2 septembrie 2011

Elevii din clasa a VIII-a, care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a treia etapă de admitere, conform calendarului aprobat prin ordinul MECI nr. 4802/31.08.2010.

Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu și de liceu şi cei din anul de completare, care nu pot participa la sesiunea de corigenţe stabilită pentru aceste clase în luna august, se pot înscrie la sesiunea generală de corigenţe, din perioada 29 august – 2 septembrie 2011. Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, liceu şi învăţământ profesional, care s-au prezentat la sesiunea de corigenţe pentru aceste clase din luna august şi nu au promovat examenul de corigenţă, vor fi declaraţi repetenţi şi nu mai au dreptul să se prezinte la sesiunea din 29 august – 2 septembrie 2011.
Elevii din clasele terminale de liceu, care au susţinut şi promovat examenul de corigenţă, se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, a doua sesiune de examen 2011, în data de 12 august 2011. Elevii claselor terminale de liceu şi ai anului de completare, care au promovat examenele de corigenţă în sesiunea august 2011, se pot înscrie la examenul de certificare a competenţelor profesionale, sesiunea august 2011.

Pentru elevii din anii terminali ai învăţământul profesional şi ai învăţământului postliceal, pentru care curriculumul este organizat modular, se organizează o sesiune de corigenţe, până la încheierea cursurilor de pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2010-2011. Pot participa la această sesiune elevii care nu au promovat modulele ce se finalizează până la data de 30 aprilie a anului şcolar, indiferent de numărul de module nepromovate. Se vor respecta prevederile OMEC nr. 3418/08.03.2001.