Arhiva Tag: examenul de bacalaureat

Inscrierile la examenul de bacalaureat au inceput ieri

Gata! De ieri s-a dat startul înscrierii la prima sesiune a examenului de bacalaureat  2011. Aceasta se va derula în perioada 23 – 27 mai, urmând ca între 6 şi 8 iunie să aibă loc prima probă (evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română).

Conform metodologiei examenului de bacalaureat 2011, pentru candidaţii din seria curentă, înscrierea se face de către profesorii diriginţi care întocmesc tabele ce cuprind opţiunile pentru probele de examen şi semnătura elevilor.

Persoanele care au terminat liceul în anii precedenţi, dar nu au susţinut bacul sau nu au obţinut notă de trecere trebuie să se înscrie la unitatea de învăţământ pe care au absolvit-o.

Cei care nu au luat examenul de bacalaureat în sesiunile organizate începând cu anul 2003 pot solicita recunoaşterea unora dintre probele promovate.

Elevii care au obţinut premii individuale la concursuri/olimpiade şcolare internaţionale recunoscute de MECTS au posibilitatea de a-şi echivala, la cerere, proba scrisă de examen la disciplina la care au obţinut premiul. Echivalarea se face cu nota maximă.

calendar examen bacalaureat 2011

Calendar examen bacalaureat 2011

Ministerul Educatiei invita societatea civila sa monitorizeze desfasurarea examenului de bacalaureat

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, consecvent obiectivului de a asigura o desfăşurare corectă şi echitabilă a examenului naţional de bacalaureat şi adept al principiului transparenţei, invită asociaţiile de părinţi şi societatea civilă să desemneze observatori care să monitorizeze organizarea şi desfăşurarea acestui examen.
Potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2011, aprobată prin Ordinul de ministru nr. 4799/31.08.2010, observatorii pot monitoriza pregătirea examenului de bacalaureat (stabilirea, prin tragere la sorţi a componenţei comisiilor, realizarea instruirii generale a membrilor comisiilor, instruirea asistenţilor din centrele de examen, verificarea sălilor de examen), desfăşurarea acestuia (prezenţa în săli ca asistenţi în timpul desfăşurării probelor, inclusiv monitorizarea situaţiilor de susţinere a examenului în condiţii speciale) şi pot sesiza eventualele încălcări ale prevederilor metodologiei. În activitatea de monitorizare, observatorii vor fi în permanenţă însoţiţi de un membru al comisiei.
Pentru a putea participa cu observatori la examenul de bacalaureat, asociaţiile de părinţi constituite conform legii şi organizaţiile nonguvernamentale care au activitate relevantă în domeniul educaţiei vor adresa Comisiei de bacalaureat judeţene/a Municipiului Bucureşti o solicitare scrisă, oficială, până la data de 1 iunie 2011. Solicitarea va include şi asumarea faptului că persoanele nominalizate sunt eligibile, îndeplinind condiţia de a nu avea soţul/soţia, o rudă sau un afin de până la gradul al IV-lea inclusiv, printre candidaţii care participă la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune şi care se angajează să respecte prevederile legislaţiei în vigoare şi ale metodologiei de organizare şi desfăşurare a bacalaureatului.

Observatorii acreditaţi de Comisia de bacalaureat judeţeană/a Municipiului Bucureşti vor primi informaţii, din partea reprezentantului comisiei judeţene/a Municipiului Bucureşti, legate de prevederile relevante în vigoare pentru examenul de bacalaureat (lege, metodologii, proceduri, note etc. În cadrul instruirii, aceştia vor semna declaraţii-tip, prin care îşi asumă cunoaşterea şi respectarea întocmai a prevederilor metodologiei şi procedurile stabilite de Comisia de bacalaureat judeţeană/a Municipiului Bucureşti pentru accesul observatorilor în spaţiile în care se desfăşoară examenul de bacalaureat, inclusiv acceptarea faptului că, în centrele de bacalaureat, nu vor avea asupra lor materiale nepermise, de tipul: telefoane mobile, orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare, precum şi dicţionare, manuale şcolare, culegeri, ziare, reviste, cărţi etc.
Comisia de bacalaureat judeţeană/a Municipiului Bucureşti va elabora lista nominală a observatorilor acceptaţi, pe care o va transmite fiecărui centru de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi fiecărui centru de examen şi va elibera, până la data de 5 iunie 2011, adeverinţe nominale pentru fiecare observator. Observatorii vor avea acces în centrele de examen numai însoţiţi de un membru al comisiei delegat de preşedintele acesteia şi doar în baza adeverinţei şi a unui act de identitate. Potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2011, vor fi acceptaţi cel mult doi observatori/centru de bacalaureat/probă de examen.
În cadrul activităţii din centrele de bacalaureat, observatorilor le sunt interzise următoarele: să ia contact direct cu subiectele (vizual sau xerocopie etc.) înainte de afişarea acestora, să citească lucrările candidaţilor sau să discute cu aceştia în timpul probelor, să discute cu profesorii asistenţi în timpul probelor, să intervină în orice fel în activităţile din sălile în care candidaţii susţin probe de examen, să perturbe activitatea specifică pe care o desfăşoară comisiile, în conformitate cu atribuţiile prevăzute de metodologie pentru membrii acestora, respectiv să părăsească centrele de examen în care se desfăşoară probele scrise, înainte de ieşirea primului candidat din centru.
La încheierea activităţii, observatorul va redacta un raport scris, datat şi semnat, care va fi predat secretarului Comisiei de bacalaureat judeţeană/a Municipiului Bucureşti. Orice sesizare vizând eventualele nereguli identificate de observatori va fi comunicată de către aceştia preşedintelui comisiei din centrul de bacalaureat şi persoanei de contact. Persoana de contact va transmite imediat informaţia preşedintelui Comisiei de bacalaureat judeţeană/a Municipiului Bucureşti, care va lua măsuri de verificare şi remediere a eventualelor disfuncţionalităţi semnalate. Preşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a Municipiului Bucureşti va decide asupra oportunităţii informării Comisiei Naţionale de Bacalaureat. Sesizările şi propunerile observatorilor vor fi consemnate de preşedintele din fiecare centru în raportul cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, transmis Comisiei de bacalaureat judeţene/a Municipiului Bucureşti.

Examenul de Bacalaureat va avea trei probe scrise obligatorii

Examenul de Bacalaureat va avea trei probe scrise obligatorii, conform noului proiect de lege trimis de Ministerul Educatiei (Legea Educatiei Nationale – proiect).

Elevi vor da o proba la Limba si literatura materna, o proba scrisa diferentiata in functie de filiera si profil si o proba conforma filierei si profilului.

Elevii vor da o proba la Limba si literatura romana, proba comuna pentru toate filierele, profilurile si specializarile (si o proba la limba materna pentru elevii care au urmat studiile intr-o limba a minoritatilor nationale).

Cei din filiera teoretica, tehnologica sau vocationala vor da o proba de Matematica pentru profilul real iar pentru profilul umanist din filiera teoretica sau vocationala vor da o proba de Istorie.

La a treia proba elevii pot opta, in conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate, intre mai multe probe: Fizica, Biologie, Chimie sau Informatica pentru profilul real sau Geografie, Filosofie, Logica, Economie, Psihologie sau Sociologie pentru profilul umanist.

Bacalaureatul va consta insa si in evaluari sumative, nivelul de competenta in domeniul unei limbi straine de circulatie internationala fiind stabilit in raport cu standardele europene recunoscute in domeniu, acelasi lucru fiind valabil si pentru evaluarile privind competentele digitale.

In plus, elevii care au sustinut, in cadrul ciclului preuniversitar, examene de evaluare a competentelor lingvistice sau digitale pot beneficia de recunoastere si echivalarea rezultatelor obtinute la examene, la absolvirea liceului.

Examenul national de bacalaureat se considera promovat de catre elevii care au sustinut toate probele (inclusiv evaluarile competentelor digitale si de limba straina) si care au o medie aritmetica a notelor de cel putin 6.

BAFTA!