Arhiva Tag: Geografie

Bac olimpici 2012: subiecte si bareme la proba la alegere a profilului

Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele extrase la proba la alegere a profilului și specializarii din cadrul sesiunii pentru olimpici a Bacalaureatului 2012.

Puteti descarca (format pdf) subiectele la Anatomie, Biologie, Chimie, Economie, Fizică, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, Psihologie și Sociologie.

Anatomie Barem

Anatomie Subiect

Biologie Barem

Biologie Subiect

Chimie anorganica Barem

Chimie anorganica Subiect

Chimie organica Barem

Chimie organica Subiect

Economie Barem

Economie Subiect

Filosofie Barem

Filosofie Subiect

Fizica Barem

Fizica Subiect

Geografie Barem

Geografie Subiect

Informatica Barem comun – pentru limbajele C/C++ si Pascal – filiera teoretica si filiera vocationala

Informatica Barem – filiera teoretica, profilul real, specializarea stiinte ale naturii

Informatica Subiect – Filiera teoretica si Filiera vocationala – Limbajul C/C++

Informatica Subiect 2 – Filiera teoretica, profilul real, specializarea stiinte ale naturii – Limbajul C/C++

Informatica Subiect 3 – Filiera teoretica si Filiera vocationala – Limbajul Pascal

Informatica Subiect 4 – Filiera teoretica, profilul real, specializarea stiinte ale naturii – Limbajul Pascal

Logica Barem

Logica Subiect

Psihologie Barem

Psihologie Subiect

Sociologie Barem

Sociologie Subiect

Admitere de toamna la Universitatea Bucuresti

Universitatea din Bucureşti scoate la concurs 481 de locuri la buget şi 1629 de locuri la taxă. Înscrierile au început deja în 1 septembrie şi continuă până în 10 sepetembrie.

Examenele (la facultăţile unde se organizează concurs de admitere) se ţin în perioada 12-16 septembrie, iar rezultatatele se afişează pe 21 septembrie. Există locuri la buget după cum urmează: la Facultatea de Fizică – 139, la Facultatea de Matematică şi Informatică – 51, 12 locuri la Facultatea de Chimie, 74 de locuri la Facultatea de Teologie Ortodoxă, 40 la Filosofie, 36 la Facultatea de Geografie, 30 la Istorie şi 27 la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.

La Facultatea de Litere au mai rămas şase locuri la buget, la specializarea Literatură Universală şi comparată-limbă şi literatură stră­ină. La celelalte specializări, mai sunt doar locuri la taxă, după cum urmează: Limba şi literatura română – limba şi literatura străină – 105 locuri, Comunicare şi Re­la­ţii Publice – 56, Studii europene – 44, Asistenţă managerială şi secretariat – 19, Biblioteconomie – 39.

Examen scris doar la Geografie şi Teologie

La Facultatea de Admi­nis­traţie şi Afaceri, una din cele mai căutate facultăţi ale Universităţii din Bucureşti, mai sunt doar 80 de locuri, la taxă. La Facultatea de Geografie au rămas în total neocupate 295 de locuri la taxă.

Doar la Facultatea de Geografie şi la cea de Teologie, candidaţii vor susţine un examen scris. Taxele de studiu sunt de 3.100 de lei la toate facultăţile, cu excepţia Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, unde costurile sunt de 2.500 de lei.

Admitere 2011 Universitatea de Vest – Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie – Departamentul de Chimie

Metodologie GeneralĂ privind Organizarea şi Desfăşurarea Concursului de Admitere 2011 la Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

În conformitate cu prevederile Legii Educatiei nr. 1/2011 completată admiterea în învăţământul superior se face prin concurs de admitere.

Organizarea concursului de admitere este de competenţa fiecărei instituţii de învăţământ superior şi se face în conformitate cu criteriile generale elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu prevederile prezentei metodologii.

 

I. Condiţii generale de înscriere

1.       Pot participa la concursul de admitere la Facultatea de Chimie-Biologie- Geografie absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), cetăţeni ai României.

2.       Absolvenţii de liceu care au obţinut distincţii (premiile I, II şi III) la Olimpiadele şcolare la nivel naţional şi internaţional în cel puţin unul din ultimii doi ani de studii (2009/2010 şi/sau 2010/2011) pot fi înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocate de M.E.C. la specializările care corespund disciplinelor la care au fost premiaţi. Lista nominală a acestora se aprobă prin ordin al Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Dosarele candidaţilor în cauză se depun la Rectoratul Universităţii de Vest din Timişoara până in iulie 2011. De această prevedere beneficiază şi laureaţii concursurilor profesionale organizate de Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie: concursul „Veronica Chiriac”, concursul „George Ostrogovich” precum şi al concursului „C.D.Neniţescu”, organizat de Univ. „Politehnica” Bucureşti. Studenţii care se încadrează în aceste prevederi beneficiază în plus, în anul I de studiu, de bursă de performanţă şi cazare în cămin în condiţii de confort sporit.

3.       Pot participa la concursul de admitere, pentru a urma concomitent două facultăţi, studenţii care sunt integralişti la sfârşitul sesiunii de examene din vara anului universitar 2010/2011. Studenţii care îndeplinesc condiţiile de admitere pot urma concomitent două specializări în acelaşi centru universitar sau în două centre universitare diferite, însă în primul an de studiu nu au posibilitatea de transfer; una din cele două specializări se va face în regim cu taxă.

4.       Absolvenţii cu diplomă de licenţă pot urma o a doua specializare în regim cu taxă fără concurs de admitere, numai dacă urmează cea de-a doua specializare în acelaşi profil. Numărul de locuri pus la dispoziţia acestor absolvenţi este limitat, astfel încât să se încadreze în formaţiile de studiu aprobate conform cifrei de şcolarizare. Selecţia lor se face pe baza rezultatelor obţinute la absolvirea primei specializări.

 

II. Înscrierea candidaţilor

1.       Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face pe Str. Pestalozzi nr.16, în iulie 2011, între orele 9.00-14.00.

2.       Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţii vor completa o cerere de înscriere la care se anexează:

 • Diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă din care să rezulte absolvirea acestuia, în original – DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL SE VA ADUCE OBLIGATORIU ÎN TERMEN DE 5 ZILE DE LA AFIŞAREA REZULTATELOR, ÎN CAZ CONTRAR LOCUL OCUPAT SE VA REDISTRIBUI;
 • Certificat de naştere (copie legalizată);
 • Buletin de identitate (copie legalizată);
 • Certificat de căsătorie (copie legalizată) – unde este cazul;
 • Adeverinţă medicală (sânge, plămâni, psiho,vaccinarile), test psihologic;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist, pentru studenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta pentru absolvenţii de facultate, care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • *Acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere;
 • Foaie matricolă în original cu notele la disciplinele studiate în liceu + in cazul in care exista, distinctiile obtinute la concursurile prevazute la I. Conditii generale de inscriere;
 • Adverinţă de la facultatea unde şi-a depus actele în original – în acest caz se vor aduce actele necesare în copii legalizate;
 • Dosar plic.

3.   Taxa de înscriere pentru concursul de admitere este de 100 LEI . În cuantumul taxei de înscriere sunt incluse şi activităţile aferente analizării contestaţiilor depuse în termen legal.

*Sunt scutiţi de plata taxei de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii şi din plasament familial, urmaşi ai eroilor revoluţiei, copii ai cadrelor didactice din învăţământul românesc (în activitate, pensionari sau decedaţi), precum şi copiii personalului încadrat la Universitatea de Vest din Timişoara. Scutirea de plata taxelor de admitere se face pe baza unei cereri însoţită de actele doveditoare necesare.

4. Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta concomitent la două sau mai multe specializări în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarele cu actele necesare se depun la fiecare specializare în parte, cu achitarea taxei de înscriere pentru fiecare dosar depus.

Înscrierea pentru celelalte specializări se face pe baza documentelor sus menţionate, prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la specializarea unde s-a depus dosarul cu actele originale, care se autentifică de către secretariatul facultăţii la care se face înscrierea.

 

III. Desfăşurarea concursului de admitere

Mediile generale obţinute de candidaţi la concurs sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la profilul şi specializarea la care aceştia au candidat.

Vor fi declaraţi admişi în limita locurilor aprobate, candidaţii cu note finale mai mari sau egale cu 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a mediilor finale.

În cazul existenţei mai multor candidaţi cu media egală pe ultimul loc din cele aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, departajarea se va face prin luarea în calcul a mediei disciplinelor de specialitate, obţinute de candidat în timpul liceului.

Eventualele contestaţii se depun în termen de maximum 48 ore de la afişarea la Registratura Universităţii şi se rezolvă în termen de cel mult 3 zile de la depunerea lor. Se comunică Comisiei Centrale care validează răspunsul definitiv pentru a fi afişat.

De locurile în regim “cu  taxă” în limita locurilor avizate, pot beneficia, dacă doresc, candidaţii aflaţi sub “linia de admitere”, în ordinea descrescătoare a mediilor.

După afişarea rezultatelor, candidaţii admişi pe locuri bugetare şi cu taxă vor plăti taxa de înscriere în anul I şi vor completa un contract de studii. Contractele se depun la secretariatul facultăţii în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor finale ale concursului de admitere.

ATRAGEM ÎNCĂ O DATĂ ATENŢIA CA PENTRU  CA UN CANDIDAT SĂ FIE DECLARAT ADMIS (PE LOCURI BUGETARE SAU CU TAXĂ), ACESTA TREBUIE CA ÎN TERMEN DE 5 ZILE DE LA AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE SĂ PLĂTEASCĂ TAXA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL I – 100 LEI , SĂ DEPUNĂ LA SECRETARIAT DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL ŞI CONTRACTUL DE STUDII, ÎN CAZ CONTRAR VA PIERDE LOCUL, CARE VA FI REDISTRIBUIT ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR.

Pentru a stimula interesul pentru pregătirea profesională a studenţilor, conform hotărârii Senatului U.V.T., după cea de-a treia sesiune de examene, se va face o reclasificare anuală a studenţilor pentru stabilirea celor care beneficiază de subvenţie de la buget, respectiv cei care rămân în regim „cu taxă”. Această prevedere va fi menţionată în contractul instituţional pe care îl semnează studenţii la înscrierea în anul I de studii.

Candidaţii studenţi declaraţi admişi la o a doua specializare (care au obţinut medii generale cel puţin egale cu media candidatului admis pe ultimul loc) vor fi admişi peste numărul de locuri stabilite.

Candidaţii declaraţi admişi vor fi înmatriculaţi în anul I de studii şi vor achita taxa de înscriere ce va fi stabilită de Senatul Universităţii de Vest din Timişoara.

Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere pe baza legitimaţiei de concurs. În caz de neridicare a dosarelor, după 1.01.2012, pentru stocarea acestora se va plăti o taxă de stocare de echivalentul în lei a 10 Euro.

Dacă un candidat renunţă la calitatea de student dobândită prin concurs, locul rămas liber se ocupă în ordine după cum urmează:

a) cu unul din candidaţii declaraţi respinşi care au medie generală egală cu cea a ultimului candidat declarat admis, aplicând criteriile de departajare stabilite;

b) cu următorul candidat de pe lista celor respinşi, în ordinea descrescătoare a mediilor.

 

RUGĂM CANDIDAŢII SĂ CITEASCĂ CU ATENŢIE ŞI SĂ RESPECTE TERMENELE DE PE AFIŞELE PUSE ÎN TIMPUL ADMITERII.

ADMITERE IULIE 2011

DomeniulSpecializareaLocuri fara taxaLocuri cu taxa
CHIMIECHIMIE1515
CHIMIE INFORMATICA1515
BIOCHIMIE TEHNOLOGICA15
CHIMIE – IN LIMBA ENGLEZA15
STIINTA MEDIULUICHIMIA MEDIULUI1515

TAXA DE ÎNSCRIERE ADMITERE şi METODOLOGIE

Taxa scolarizare 2500 RON

Taxa admitere 100 RON

Taxa de confirmare a locului 150 RON

Sunt scutiti de plata taxei de inscriere: candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor martiri ai Revolutiei, copiii personalului didactic(in activitate, pensionar sau decedat), angajatii si copiii angajatiilor UVT si BCUT “Eugen Tudoran”.

CALENDARUL ADMITERII

Sesiunea I    iulie 2011

Depunerea dosarelor de concurs –  iulie 2011 (orele 9-14)

Evaluarea dosarelor –  iulie 2011
Afisarea rezultatelor lista I si confirmarea locului ocupat  iulie 2011

Afisarea rezultatelor lista II –  iulie 2011
Contestatii – iulie 2011

Afisare rezultate finale –  iulie 2011

CRITERII DE ADMITERE (DEPARTAMENT CHIMIE)

Nota de la concursul de admitere se calculeaza cu formula: M = (2*M1+2*M2+3*M3+3*M4)/10; unde:

 • M1 – media generala obtinuta la Bacalaureat.
 • M2 – media obtinuta la Bacalaureat la una din probele care au relevanta in ceea ce priveste specialitatea aleasa, in urmatoarea ordine: Chimie, Ecologie si protectia mediului, Biologie,  Fizica, Matematica.
 • M3 – este media obtinuta in cei 4 ( sau 5) ani de studii liceale.
 • M4 – este media mediilor generale obtinute in cei 4 (sau 5) ani de studii liceale la disciplina relevanta in ceea ce priveste specialitatea aleasa, in urmatoarea ordine: Chimie, Ecologie si protectia mediului, Biologie,  Fizica, Matematica, cu conditia ca aceasta disciplina sa fi fost studiata cel putin 2 ani.

BONUS ADĂUGAT LA NOTA DE ADMITERE

Tip activitateBonus acordat la nota finală
1 oră chimie (biologie) / săptămână0
2 ore chimie (biologie) / săptămână0,1 puncte
3 ore chimie (biologie) / săptămână0,2 puncte
4 ore chimie (biologie) / săptămână0,3 puncte
5 ore chimie (biologie) / săptămână0,4 puncte
Menţiune Olimpiadă fază judeţeană0,2 puncte
Premiul III Olimpiadă faza judeţeană0,3 puncte
Premiul II Olimpiadă faza judeţeană0,4 puncte
Premiul I Olimpiadă faza judeţeană0,5 puncte
Nota 600-699 la Concursul „Veronica Chiriac”0,2 puncte
Nota 700-799 la Concursul „Veronica Chiriac”0,3 puncte
Nota 800-899 la Concursul „Veronica Chiriac”0,4 puncte
Nota 900-999 la Concursul „Veronica Chiriac”0,5 puncte
Nota 600-699 la Concursul „George Ostrogovich”0,2 puncte
Nota 700-799 la Concursul „George Ostrogovich”0,3 puncte
Nota 800-899 la Concursul „George Ostrogovich”0,4 puncte
Nota 900-999 la Concursul „George Ostrogovich”0,5 puncte
  
Laureaţii concursurilor naţionale (premii şi menţiuni) intră fără concurs.