Arhiva Tag: metodologie bac 2010

Bac 2010: noua metodologie pentru examenul national de Bacalaureat 2010

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a finalizat şi publicat pe site-ul propriu ordinele de ministru privind aprobarea calendarului şi metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de Bacalaureat 2010, respectiv a disciplinelor şi programelor aferente susţinerii acestui examen.

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 97/9 septembrie, examenul naţional de Bacalaureat are, începând cu anul şcolar 2009-2010, o nouă structură care presupune susţinerea a două tipuri de probe: evaluări orale şi practice pe parcursul anului şcolar şi evaluări scrise după încheierea anului şcolar. În decursul unui an şcolar se organizează două sesiuni ale bacalaureatului.

Prima sesiune are următorul calendar (înscrierea elevilor se face în intervalul 14 – 18 decembrie 2009):

–         probe orale: 11-13 ianuarie 2010: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A), 13-15 ianuarie 2010: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B), 18 – 29 ianuarie 2010: evaluarea competenţelor digitale (proba D) şi 19 – 22 aprilie 2010: evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă modernă (proba C);

–       probe scrise (după încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a prevăzută pentru data de 11 iunie 2010): 28 iunie 2010 – Limba şi literatura română – proba E)a), 29 iunie 2010 – Limba şi literatura maternă – proba E)b), 30 iunie 2010 – proba obligatorie a profilului – proba E)c) şi 1 iulie 2010 – proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d).

Prima afişare a rezultatelor va avea loc în 3 iulie 2010 (până la ora 16.00) şi va fi urmată de depunerea contestaţiilor în aceeaşi zi, în intervalul orar 16.00 – 20.00. Soluţionarea contestaţiilor se va face în perioada 5-6 iulie 2010, iar afişarea rezultatelor finale în ziua de 7 iulie 2010.

Sesiunea de toamnă se va desfaşura între 23 august şi 8 septembrie 2010, înscrierile fiind stabilite pentru săptămâna 5-9 iulie 2010.

La proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, elevii pot alege oricare limbă modernă studiată în liceu, indiferent dacă a fost studiată drept limba 1, limba a 2-a sau limba a 3-a de studiu, dacă a fost studiată în regim normal, intensiv, bilingv ori dacă a fost disciplină obligatorie sau opţională. Evaluarea competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se face prin trei tipuri de probe, după cum urmează: probă scrisă, cu durata de 90 minute, probă orală, cu durata de  10-15 minute și probă de înţelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute. Subiectele pentru probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, astfel încât să permită stabilirea, pentru fiecare candidat, a nivelului corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.

Subiectele pentru proba de evaluare a competenţelor digitale se stabilesc de CNCEIP, în conformitate cu programa de bacalaureat, elaborată pe baza programei şcolare a disciplinei „Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor”, studiată în trunchiul comun, la toate filierele, profilurile şi specializările, pe parcursul claselor a IX-a şi a X-a. Tot CNCEIP va stabili printr-o procedură elaborată în concordanţă cu standardele europene şi publicată pe Internet până la data de 31 octombrie 2009, durata probei de evaluare a competenţelor digitale, respectiv modalitatea de desfăşurare şi evaluare a probei. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu.

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba  de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional. Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă se stabileşte de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar.  Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă a candidatului se înscrie într-un borderou, care este semnat de cei doi examinatori. Aceeaşi procedură se aplică şi în cadrul probelor de evaluare a competenţelor într-o limbă străină şi a celor digitale sau cu precizarea că, în cazul ultimei probe, în funcţie de punctajul obţinut, se va stabili nivelul de competenţă digitală a candidatului,  după cum urmează: 0-25 puncte – utilizator începător, 26-50 puncte – utilizator de nivel mediu, 51-74 puncte – utilizator avansat, 75-100 puncte – utilizator experimentat.

Absolvenţilor clasei a XII-a/ XIII-a, care au susţinut aceste probe, li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală. Acestea vor fi însoţite de suplimente descriptive ale certificatului de competenţă care conţin descrierea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă ale candidatului şi se vor completa în conformitate cu nivelul acordat candidatului. Eliberarea certificatelor nu este condiţionată de promovarea probelor scrise. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine sau pentru certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere.

Toate aceste evaluări se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ, pe parcursul clasei terminale de liceu, în faţa unei comisii prezidate de directorul unităţii de învăţământ şi numite prin decizie a inspectorului şcolar general.

Probele scrise prin care sunt cuantificate competenţele formate pe durata învăţământului liceal se susţin după încheierea anului şcolar, în faţa unei comisii formate de inspectoratul şcolar judeţean. Probele sunt următoarele:

probă scrisă la limba şi literatura română – E)a): comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;

probă scrisă la limba şi literatura maternă – E)b): comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;

o probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare – E)c): matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică, pentru profilul militar şi profilul pedagogic – specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională, respectiv istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor menţionate mai sus;

o probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate – E)d), pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe: fizică, chimie, biologie sau informatică (pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din  filiera vocaţională) sau geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie (pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celui militar). Pentru candidaţii proveniţi din promoţiile anterioare, se face asimilarea specializării absolvite cu una dintre specializările/calificările profesionale în vigoare pentru promoţia curentă.

Se consideră promovaţi elevii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au susţinut probele prevăzute în interiorul anului şcolar, au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, iar media aritmetică, formată din două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise este cel puţin 6. În cazul nepromovării examenului, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susţinute in decursul anului şcolar, respectiv rezultatele la probele scrise la care s-a obţinut cel puţin nota 5. Recunoaşterea unora dintre probele promovate într-una din sesiunile organizate din anul 2003 încoace este condiţionată de solicitarea scrisă de recunoaştere a probelor promovate, în momentul înscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2010.

Important: Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar va posta pe Internet doar structura subiectelor pentru probele examenului de bacalaureat, precum şi precizările metodologice referitoare la cerinţe şi la modalităţile de evaluare ale acestora la data de 31 octombrie 2009.