Noi medalii la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori (2016)

liceeniLotul naţional de informatică (juniori) a cucerit patru premii (două medalii de aur şi două medalii de argint) la a X-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Informatică pentru Juniori, desfăşurată în perioada 17-22 septembrie, la Skopje (Macedonia).

Medaliile de aur au fost obţinute de Maria Alexa Tudose (clasa a VIII-a/Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” din Ploieşti) şi Alexandra Maria Udriştoiu(clasa a VIII-a/Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova), laureată cu bronz la ediţia de anul trecut.

Medaliile de argint au revenit Cellei Florescu (clasa a VIII-a/Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti) şi lui Adrian Emanuel Dicu(clasa a VIII-a/Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova).

Lotul olimpic a fost însoţit şi coordonat de profesorii Eugen Nodea (Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu) şi Ionel-Vasile Pit-Rada (Colegiul Naţional „Traian” din Drobeta Turnu-Severin).

Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori 2016 a reunit 36 de concurenţi din 9 ţări.

BIROUL DE COMUNICARE Ministerul Educatiei

Apel adresat cadrelor didactice cu abilităţi în elaborarea de subiecte pentru examenele naţionale

Profesor la tablaCentrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) a lansat un apel care vizează completarea grupurilor de lucru care vor elabora subiectele pentru disciplinele de examen din cadrul evaluărilor şi concursurilor naţionale din anul şcolar 2016-2017. Este vorba despre  evaluarea competenţelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, examenul naţional de Bacalaureat, examenul naţional de definitivare în învăţământ şi concursul de titularizare.

Înscrierea se desfăşoară în intervalul 27 septembrie – 4 octombrie, exclusiv on-line, pe platforma disponibilă pe site-ul CNEECandidaţii trebuie să completeze următoarele documente în format electronic: chestionarul de înscriere on-line, CV-ul în format european şi anexe ale CV-ului (copii ale diplomelor de studii şi alte documente justificative, relevante pentru procedura de selecţie, semnate, scanate şi incluse într-un singur document care să poarte numele candidatului, în format pdf), respectiv o variantă originală de subiect, corespunzătoare tipului de evaluare, examen, concurs naţional şi disciplinei/domeniului pentru care s-a înregistrat candidatura, însoţită de baremul de evaluare şi de notare.

De asemenea, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • activitate de predare-învăţare-evaluare în ultimii 4 ani şcolari;
 • abilităţi de operare pe calculator;
 • experienţă în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele de evaluare curentă (membru în comisii naţionale/zonale/locale de evaluare, membru în proiecte axate pe evaluarea didactică, absolvent al unor cursuri/stagii specifice de formare în evaluare etc.);
 • disponibilitate pentru participare, pe parcursul anului şcolar 2016-2017, la activităţile desfăşurate individual şi în echipă, la CNEE.

În procesul de selecţie vor avea prioritate cadrele didactice care au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare, au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică şi au gradul didactic I, II sau definitivatul.

Selecţia candidaţilor înscrişi va avea loc în perioada 5 – 7 octombrie 2016, iar anunţarea rezultatelor se va face individual, doar pentru candidaţii selectaţi, în data de 7 octombrie.

BIROUL DE COMUNICARE MINISTERUL EDUCATIEI

Top 100 cele mai puternice branduri universitare 2016- Times Higher Education

Top UniversitatiTop 100 cele mai puternice branduri universitare la nivel global este realizat anual de Times Higher Education.

Clasamentul universitatilor cu cea mai buna reputatie din lume este dominat si anul acesta de universitatile din Statele Unite ale Americii, cu 7 institutii in top 10 (doua dintre ele impartind locul 10), desi prima pozitie este revendicata, in premiera, de Marea Britanie, cu Universitatea Oxford.

Top 10 cele mai bune universitati ca reputatie:

 • 1. University of Oxford – Marea Britanie (2015 – locul 2)
 • 2. California Institute of Technology –  SUA (2015 – locul 1)
 • 3. Stanford University – SUA (2015 – locul 3)
 • 4. University of Cambridge – Marea Britanie (2015 – locul 4)
 • 5. Massachusetts Institute of Technology – SUA (2015 – locul 5)
 • 6. Harvard University – SUA (2015 – locul 6)
 • 7. Princeton University – USA (2015 – locul 7)
 • 8. Imperial College London – Marea Britanie (2015 – locul 8)
 • 9. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich – Elvetia (2015 – locul 9)
 • =10. University of California, Berkeley – SUA (2015 – locul 13)
 • =10. University of Chicago – SUA (2015 – locul 10)

Romania are 4 universitati in top: Babes Blolyai din Cluj si Universitatea de Vest din Timisoara, ambele in intervalul 601-800, Alexandrul Ioan Cuza din Iasi si Universitatea din Bucuresti in intervalul 801+.

Top 100 cele mai puternice branduri universitare 2016 poate fi vazut aici

Admiterea la liceu pentru anul şcolar 2017-2018

Admiterea la LiceuOrdinul nr. 5077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 a fost publicat, vineri, în Monitorul Oficial. Documentul, emis de ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, aprobă Calendarul admiterii şi prevede, între altele, că ponderea mediilor din clasele V-VIII la admiterea la liceu va fi de 20 la sută, faţă de 25 la sută până acum.

CALENDARUL
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018

Pregătirea admiterii

3 februarie 2017- Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii
1 martie 2017 – Anunţarea de către inspectoratele şcolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
2 mai 2017 – Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în SIIIR, prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere
5 mai 2017 – Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere
Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora
15 mai 2017 – Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită
11-31 mai 2017 – Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare
14 iunie 2017 – Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată
16 iunie 2017 – Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia Naţională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată
2 iulie 2017 – Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice
3 iulie 2017 – Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere
Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, prin comunicarea linkului de internet unde se afişează aceasta
3-5 iulie 2017 –  Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ
Probele de aptitudini
18-19 mai 2017 – Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
22-23 mai 2017 –  Înscrierea pentru probele de aptitudini
24-27 mai 2017 – Desfăşurarea probelor de aptitudini
29 mai 2017 – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
31 mai 2017 – Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată
14 iunie 2017 – Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicaţia informatică centralizată
Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicaţia informatică centralizată
1 iulie 2017 – Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
3 iulie 2017 – Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată
4 iulie 2017 – Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
18-19 mai 2017-  Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
22-23 mai 2017 –  Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
24-27 mai 2017 – Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
29 mai 2017  – Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
31 mai 2017 – Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată
1-2 iunie 2017 –  Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
7 iunie 2017 – Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
8 iunie 2017 – Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special
12 mai 2017 – Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi
16 iunie 2017 – Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
6-7 iulie 2017 – Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicaţia informatică centralizată
6-8 iulie 2017-  Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special utilizând aplicaţia informatică centralizată
Etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018
3-6 iulie 2017 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea
3-6 iulie 2017 Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere
4-7 iulie 2017 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată
8 iulie 2017 – Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti
9 iulie 2017 – Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere prin confirmarea de către acestea a finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică centralizată
10 iulie 2017 – Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională
11 iulie 2017 – Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicaţia informatică centralizată
12 iulie 2017 – Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018
13 iulie 2017 – Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti
13 iulie 2017 – Afişarea de către fiecare unitate din învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate
13-17 iulie 2017 – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
18 iulie 2017 – Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere
19-21 iulie 2017 – Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în etapa repartizării computerizate
A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018
24 iulie 2017 – Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă
4 septembrie 2017 – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
5-6 septembrie 2017 – Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
4-7 septembrie 2017 – Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare
8 septembrie 2017 – Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicaţia informatică centralizată
11 septembrie 2017 – Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă
5 mai 2017 – Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018
3 iulie 2017 – Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018
18-19 iulie 2017 – Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018
19-21 iulie 2017 – Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

Noi specializări în anul universitar 2016-2017, aprobate de Guvern

Studenti in RomaniaGuvernul a modificat miercuri HG 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2016-2017, potrivit Hotnews. Actul normativ introduce urmatoarele noi specializari/programe de studii universitare de licenta in Nomenclator: Chimie farmaceutica, echipamente si sisteme electronice militare, electronica- radioelectronica de aviatie, Media digitala, Managementul sistemelor de supraveghere aeriana, Leadership militar si Pedagogie sociala.

Totodata, Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 376/2016  cuprinde un numar de 35 de programe noi pentru studii de licenta, distribuite in 22 de institutii de invatamant superior, iar pentru 59 de institutii de invatamant superior exista modificari ale capacitatilor de scolarizare pentru unele programe de studii, conform rapoartelor ARACIS.

Documentul mentioneaza si specializarile care intra in lichidare, pentru care nu se mai organizeaza admitere in incepand cu anul universitar 2016-2017.

Totodata, 3 institutii de invatamant superior- Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Pitesti si Universitatea Crestina “Partium” din Oradea  isi modifica structura, la solicitarea acestora, in baza hotararilor Senatelor universitare.

Liceenii români pot aplica pentru bursa FLEX 2017-2018

liceeniAmbasada Statelor Unite în România, alături de Consiliile Americane pentru Educaţie Internaţională şi de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, invită liceeni cu cetăţenie română să participe în programul FLEX 2017-2018. Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va promova, prin intermediul inspectoratelor şcolare judeţene, Programul FLEX în liceele româneşti.

Programul de schimb de experienţă FLEX este finanţat de Departamentul de Stat al Guvernului Statelor Unite ale Americii şi îşi propune să ofere liceenilor din România ocazia de a trăi în cadrul unei familii americane şi de a studia într-un liceu american pe parcursul anului academic 2017-2018. Participarea în Programul FLEX, aflat acum la al doilea an de existenţă în România, este GRATUITĂ. În primul an de implementare, FLEX România a oferit bursa unui număr de 24 de liceeni români din mai multe judeţe ale ţării, aflaţi în acest moment în Statele Unite ale Americii, în state precum Washington, Texas, Colorado, California sau Maine. Programul se adresează şi liceenilor cu dizabilităţi, în generaţia recentă trei dintre bursieri fiind tineri cu diverse dizabilităţi.

Ce este programul FLEX?

Programul FLEX a fost creat de Congresul Statelor Unite în 1992 iar acum se află în cel de-al 24-lea an de existenţă. Programul presupune un an întreg de schimb de experienţă pentru tinerii liceeni, în Statele Unite ale Americii. Obiectivul programului promovarea înţelegerii reciproce între cetăţenii Statelor Unite şi ţările din regiune, pentru ca liceenii să înveţe mai multe despre SUA şi să le prezinte americanilor ţările lor de origine. În 2017-2018, la nivel global, aproximativ 900 de liceeni vor studia în SUA în cadrul programului FLEX. Fiecare bursier va locui timp de un an de zile ca membru al unei familii americane şi va studia într-un liceu american, având toate costurile acoperite prin program.

Cine finanţează programul?

Programul de burse este finanţat în totalitate de către Guvernul Statelor Unite şi administrat de Biroul Educaţional şi Cultural (ECA) din cadrul Departamentului de Stat, cu finanţare de la Congresul SUA. ECA încurajează înţelegerea dintre cetăţenii Statelor Unite şi cetăţenii celorlalte state. Programul FLEX este sprijinit la nivel local de către cetăţeni şi licee din Statele Unite ale Americii ce găzduiesc, educă şi sprijină liceeni fără a primi vreo compensaţie financiară.

Criterii de eligibilitate

Competiţia este deschisă liceenilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • au cetăţenie română;
 • sunt născuţi între 1 Ianuarie 2000 şi 15 Iulie 2002;
 • sunt actualmente în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a;
 • studiază limba engleză în liceu;
 • îndeplinesc criteriile pentru a obţine viza SUA  şi nu au stat în SUA mai mult de 3 luni în ultimii 5 ani.

Aplicaţiile pot fi depuse până pe data de 18 octombrie la următoarea adresă: https://ais.americancouncils.org/flex.

Informaţii complete despre program pot fi obţinute scriind la adresa de email romania@americancouncils.eu sau accesând site-ulwww.americancouncils.ro.

Persoană de contact: Eliza Chirilă, Country Representative American Councils Romania, telefon: 0769/696 698

BIROUL DE COMUNICARE MINISTERUL EDUCATIEI

Luni incepe scoala

eleviLuni, 12 septembrie 2016, copiii revin la scoala, dupa vacanta de vara, pentru primul semestru al anului scolar 2016-2017.

La clasele a XII-a, anul scolar are 32 de saptamani de cursuri, iar 3 saptamani sunt dedicate desfasurarii examenului national de bacalaureat (doua saptamani pentru probele orale, despartite de o pauza de o saptamana de saptamana dedicata probelor scrise). Cursurile claselor terminale din invatamantul liceal se incheie in data de 26 mai 2017.

Prima sesiune a examenului de Bacalaureat din anul 2017 se va incheia pe 24 iulie (cu afisarea rezultatelor finale), in timp ce a doua sesiune a Bacalaureatului va incepe pe data de 21 august (21 august 2017 – 6 septembrie 2017).

Structura anului scolar 2016-2017