Admitere 2011 in facultatile Academiei de Politie – Regulament privind organizarea si desfasurarea concursului

0
(0)

REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2011
în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”
I. DISPOZIŢII GENERALE
Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu prezentul regulament, aprobat de Senatul Academiei:
– Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
– Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
– Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 133/2000 privind
învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă;
– H.G.R. nr. 294/21.03.2007 privind organizarea şi funcţionarea
Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor;
– H.G. nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au
primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru
învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate
deosebite în activitatea de cercetare;
– H.G.R. nr. 635/2008 şi H. G. nr. 922/2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, organizate de acestea;
– O.U.G. nr. 99/29.06.2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în
perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în
muncă;
– O.M.E.C.T.S. nr. 3753/09.03.2011 privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ;
– O.M.E.C.T.S. nr. 3328/04.03.2009 privind repartizarea cifrelor de
şcolarizare pe instituţii de învăţământ superior în vederea admiterii la studii în anul universitar 2009/2010;
– O.M.E.C.T.S. nr. 3855/17.05.2010 privind criteriile generale de
organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă,
de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2010-2011;
– Ordinul Ministrului administraţiei şi internelor, nr. 665/2008, privind
unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului
Administraţiei şi Internelor, completat prin Ordinul nr. 45/2009;
– Dispoziţiile directorului general al Direcţiei Generale Management
Resurse Umane nr. ____ din ______ privind ADMITEREA 2011 în instituţiile
de învăţământ ale M.A.I., M.Ap.N., S.R.I. , pe locurile M.A.I.

În Academie, concursul de admitere se organizează pe facultăţi astfel:
Facultatea de Poliţie:
Specializarea „Ordine şi siguranţă publică” – domeniul fundamental de
studiu „ştiinţe juridice”, domeniul pentru studii universitare de licenţă ,,Drept”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ de zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă;
Specializarea „Drept” – domeniul fundamental de studiu „ştiinţe juridice”, domeniul pentru studii universitare de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ de zi;
Facultatea de Pompieri – domeniul fundamental de studiu „ştiinţe
inginereşti”, domeniul pentru studii universitare de licenţă „Instalaţii”, specializarea ,,Instalaţii pentru construcţii – pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ de zi;
– Facultatea de Arhivistică – domeniul fundamental de studiu „ştiinţe
umaniste”, domeniul pentru studii universitare de licenţă „Istorie”, specializarea ,,Arhivistică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ de zi.

Facultăţile Academiei organizează concurs de admitere în raport cu locurile stabilite prin dinamica de personal de către Ministerul Administraţiei şi Internelor (anexa nr. 3).
Candidaţii susţin concursul de admitere în perioadele propuse de către
Consiliile facultăţilor şi aprobate de Biroul Senatului (anexa nr. 4).
Probele de concurs se susţin în limba română.

Prezentul regulament este întocmit în baza legislaţiei în vigoare incidente domeniului, iar în măsura în care, până la desfăşurarea admiterii, sunt adoptate dispoziţii/măsuri legale specifice acesta poate suferi modificări şi/sau completări, după caz (inclusiv cifrele de şcolarizare, taxa de înscriere şi calendarul examenului de bacalaureat)

Download REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2011 la Academia de Politie (format pdf)

Faceți clic pe o stea pentru a evalua articolul!

Rata medie 0 / 5. Numărul de voturi: 0